Erlotynib jest racjonalną

opcją

leczenia u chorych

z nawrotowym

NDRP, pozwalającą

na uzyskanie

statystycznie

istotnych korzyści

klinicznych