Generyczne i kliniczne zróżnicowanie raka piersi stanowi wyzwanie w identyfikacji najlepszej opcji terapeutycznej. W lipcowym wydaniu “The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania drugiej fazy “I-SPY 2” oceniającego skuteczność schematów eksperymentalnych (weliparyb + karboplatyna) połączonych ze standardową chemioterapią neoadjuwantową w terapii raka piersi.Celem badania było dopasowanie schematu eksperymentalnego leczenia do określonych podtypów nowotworu.Oceniany w badaniu weliparyb to inhibitor PARP (ang. poly[ADP-ribose] polymerase). Do badania włączono pacjentki z rakiem piersi w stadium II lub III, ze średnicą guza co najmniej 2,5 cm. Nowotwory zostały podzielone na osiem grup ze względu na podtypy biomarkerów, z uwzg...