Cisplatyna i gemcytabina są standardowymi lekami pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem przewodów żółciowych. Ekspresja VEGF i receptorów z tym związanych są złym czynnikiem rokowniczym. Autorzy badania chcieli sprawdzić wpły...