Na łamach najnowszego wydania New England Journal of Medicine pojawiły się wyniki badania, którego celem było porównanie leczenia doksorubicyną, cyklofosfamidem i docetakselem zastosowanych jednocześnie z terapią doksorubicną, cyklofosfamidem z na...