W badaniu CheckMate 025, będącym badaniem 3 fazy, dotyczącym leczonych uprzednio pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki, wszyscy, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy z nivolumabem mieli ogólną poprawę przeżycia w porównaniu z tymi, którzy ...