Postępy w genetyce molekularnej mięsaka umożliwiły identyfikację aberracji specyficznych dla danego typu. W badaniu przedstawionym poniżej oceniano efekt kliniczny systematycznego wdrażania testów molekularnych w celu zmniejszenia odsetka błędnych...