Leki hipometylujące są standardem leczenie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zespołu mielodysplastycznego. Nieskuteczność tej terapii skutkuje niską przeżywalnością. Wciąż brakuje natomiast leków drugiego rzutu W badaniu, którego wyni...