W badaniu NSABP B-35 porównywano 5-letnie wyniki leczenia anastrozolem lub tamoksyfenem w zakresie zmniejszania częstości nawrotów raka sutka u kobiet po menopauzie z rakiem przewodowym in situ. Przedstawione poniżej sprawozdanie zawiera ocenę wpł...