Ekspozycja na chemioterapię jest znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych. Schematy z użyciem antracykliny są powszechnie stosowane chemioterapii, a okazały się one być związane z wystąpieniem zaburzeń funkcji poznawczych...