Zarówno cetuksimab, jak i bewacizumab dodane to standardowych programów chemioterapeutycznych w raku jelita grubego umożliwiają osiągnięcie lepszych wyników leczenia. Jednak ich porównawcza skuteczność, jeśli zostaną połączone ze schematem FOLFIRI...