brentuksymab vedotin, ziarnica złośliwa, bleomycyna, doksorubicyna, winblastyna, dakarbazyna, gorączka neutropeniczna, powikłania płucne, neutropenia Szacuje się, że ok. 70-80 proc. pacjentów z zaawansowanym chłoniakiem Hodgkina jest leczonych róż...