Chemioradioterapia neoadiuwantowa (chemoradiotherapy, CRT) ma udowodnioną skuteczność w kontroli miejscowej raka odbytnicy. Pytaniem pozostaje jednak optymalny odstęp czasu między podaniem CRT a wykonaniem operacji. W badaniu opublikowanym na łam...