27 lutego odbyło się 5 posiedzenie Rady Przejrzystości AOTM. Wydano opinie: Valdoxan do refundacji tylko wtedy, jeśli inne leki przeciwdepresyjne nieskuteczne, Pradaxa i Xarelto nie rekomendowane w prewencji u pacjentów z migotaniem przedsionków, ...