Przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych rozpoczyna działalność 20-osobowa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 13 lutego 2012 r. Rada Przejrzystości przejmie zadania dot...