Pomimo podobnego fenotypu immunologicznego komórek w przewlekłych białaczkach limfatycznych (CLL, Chronic Lymphocytic Leukemia), w chorobie tej obserwuje się znaczną zmienność jeśli chodzi o profil genetyczny pacjentów i występujące u nich mutacje...