Radioterapia była do niedawna podstawową metodą leczenia większości postaci ziarnicy złośliwej (choroba Hodgkina). Obecnie obok napromieniania stosuje się chemioterapię wielolekową. Nowoczesne metody leczenia pozwalają na uzyskanie remisji całkowi...