Skuteczność monoterapii w przypadku guzów neuroendokrynnych jest bardzo niska, w związku z czym w tych przypadkach preferowane są schematy wielolekowe zawierające streptozocynę, 5 fluorouracyl, doksorubicynę, cisplatynę czy etopozyd. Na łamach Cli...