Mutacje BRAF, działając za pośrednictwem szlaku kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (ang. mitogen-activated protein kinase, MAPK) działają onkogennie i biorą odział w patogenezie niedrobnokomórkowego raka płuca (ang. non-small cell lung cancer, NSCLC). Wykazano, że hamowanie BRAF ma działanie przeciwnowotworowe u pacjentów z nowotworem NSCLC z mutacją BRAFV600E. W „The Lancet Oncology” opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego drugiej fazy oceniającego skuteczność dwóch leków: dabrafenibu oraz trametinibu u pacjentów z NSCLC z mutacją BRAFV600E (podwójne blokowanie szlaku MAPK z inhibitorami BRAF oraz MEK). W badaniu oceniono skuteczność oraz bezpieczeństwo leków. Do badania włączono 57 dorosłych (w wieku  ≥18 lat) pacjentów z leczonych wcześniej (w tym sch...