openmedica.pl
Wednesday, 4 May, 2016

Sekcja: Nowotwory u dzieci

Epidemiologia

Rola komórek NK w chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi

Białaczki są jednymi z najczęstszych nowotworów. Do ich standardów leczenia należą chemioterapia i przeszczep szpiku. Jednym z najbardziej niebezpiecznych powikłań przeszczepienia szpiku jest choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. Graft versus Host Disease – GvHD) wywołana przez limfocyty, zwłaszcza typu T. Rola komórek NK (ang. natural killer) w GvHD nie jest do końca wyjaśniona. Wyróżnia się dwa podtypy komórek NK: cytotoksyczne CD16+ oraz CD56+, które odgrywają rolę w immunoregulacji. Komórki NK mogą być aktywowane lub dezaktywowane poprzez trzy rodzaje receptorów: receptory lektynowe cytotoksyczności naturalnej (ang. natural cytotoxity receptors - NCR), receptory immunoglobulinopodobne (ang. killerIg-like receptors – KIR) oraz receptory pektynowe typu C (ang. killer lectine like receptors – KLR). Niektóre badania wykazały, że poziom komórek NK jest podwyższony w przebiegu ostrej GvHD, natomiast w przewlekłym GvHD poziom komórek NK jest niższy. Obniżenie poziomu komórek NK może czasami przepowiadać wystąpienie przewlekłej GvHD.
Autor: lek. Adrian Stefański , 2010-04-27

Rola obrazowania PET/CT w onkologii pediatrycznej

Artykuł omawia zalety i wady obrazowania metodą PET/CT w onkologii pediatrycznej oraz podaje przykłady zastosowań klinicznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci

Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Diagnostyka obrazowa guzów w jamie brzusznej u dzieci

Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Podłoże genetyczne guza Wilmsa

Autor: Agnieszka Szatewicz , 2009-07-13

Chłoniak Hodgkina - nowotwór wieku dojrzewania

Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Ostre białaczki u dzieci

Białaczka jest to złośliwy nowotwór komórek hematopoetycznych powstający w następstwie układowego, rozsianego i autonomicznego rozrostu jednego klonu leukocytów oraz wysiewu ze szpiku do krwi nowotworowo zmienionych, niedojrzałych komórek blastycznych.
Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Epidemiologia nowotworów u dzieci

Nowotwory są drugą, po urazach i wypadkach, przyczyną zgonów powyżej drugiego roku życia.. Ma to szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę, iż nowotwory u dzieci występują bardzo rzadko i stanowią zaledwie 2% wszystkich nowotworów występujących u ludzi.
Autor: lek. Aleksandra Katarzyńśka , 2008-10-31

Profilaktyka

I Charytatywny Piknik Rodzinny już niedługo!

Szpiczak mnogi jest schorzeniem bardzo złożonym, na który aktualnie cierpi około 750.000 Osób na całym świecie. Charakteryzuje się rozrostem nowotworowym komórek plazmatycznych, doprowadzających do uszkodzenia kości, nerek oraz innych narządów. Chorzy mają szansę żyć z tym nowotworem, jednak potrzebują ogromnej pomocy i wsparcia. Pacjenci muszą się poddać długiej terapii z wykorzystaniem wielu specjalistycznych procedur oraz kosztownych terapii. Nasza akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na Osoby chore na szpiczaka plazmocytowego oraz problemy, z którymi pacjenci muszą się zmagać każdego dnia w Polsce.
Autor: Dr n. med. Artur Jurczyszyn , 2011-06-09

Rola obrazowania PET/CT w onkologii pediatrycznej

Artykuł omawia zalety i wady obrazowania metodą PET/CT w onkologii pediatrycznej oraz podaje przykłady zastosowań klinicznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci

Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Diagnostyka obrazowa guzów w jamie brzusznej u dzieci

Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Rozwój molekularnej diagnostyki obrazowej: zastosowanie perfluorokarbonu (PFC)

Artykuł omawia rolę nanocząsteczek w celowanej diagnostyce obrazowej na przykładzie perfluorokarbonu (PFC).
Autor: Godlewska Joanna , 2009-06-15

Chłoniak Hodgkina - nowotwór wieku dojrzewania

Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Ostre białaczki u dzieci

Białaczka jest to złośliwy nowotwór komórek hematopoetycznych powstający w następstwie układowego, rozsianego i autonomicznego rozrostu jednego klonu leukocytów oraz wysiewu ze szpiku do krwi nowotworowo zmienionych, niedojrzałych komórek blastycznych.
Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Diagnostyka

Rola obrazowania PET/CT w onkologii pediatrycznej

Artykuł omawia zalety i wady obrazowania metodą PET/CT w onkologii pediatrycznej oraz podaje przykłady zastosowań klinicznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Zasada ALARA w onkologii pediatrycznej

Artykuł omawia wdrażanie zasady ALARA w diagnostyce obrazowej dzieci z rozpoznaniem choroby nowotworowej
Autor: Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci

Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Diagnostyka obrazowa guzów w jamie brzusznej u dzieci

Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Symptomatologia nowotworów wieku dziecięcego

Autor: lek. Aleksandra Katarzyńska , 2009-10-31

Mikropęcherzyki: zastosowanie ultrasonografii do celowanego podawania leków

Artykuł przedstawia zastosowanie ultrasonografii ze środkiem kontrastowym (mikropęcherzyki) do celowanego podawania leków. Omówiono przykłady z zakresu terapii genowej i onkologii.
Autor: Godlewska Joanna , 2009-06-15

Rozwój molekularnej diagnostyki obrazowej: zastosowanie perfluorokarbonu (PFC)

Artykuł omawia rolę nanocząsteczek w celowanej diagnostyce obrazowej na przykładzie perfluorokarbonu (PFC).
Autor: Godlewska Joanna , 2009-06-15

Chłoniak Hodgkina - nowotwór wieku dojrzewania

Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Farmakoterapia

Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci

Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Diagnostyka obrazowa guzów w jamie brzusznej u dzieci

Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Chłoniak Hodgkina - nowotwór wieku dojrzewania

Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Ostre białaczki u dzieci

Białaczka jest to złośliwy nowotwór komórek hematopoetycznych powstający w następstwie układowego, rozsianego i autonomicznego rozrostu jednego klonu leukocytów oraz wysiewu ze szpiku do krwi nowotworowo zmienionych, niedojrzałych komórek blastycznych.
Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Osteosarcoma u dzieci i młodzieży

Mięsak kościopochodny jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego, wywodzącym się pierwotnie z kości. Częstość rozpoznań wynosi 1-3 na milion dzieci. Postęp w medycynie, dotyczący między innymi diagnostyki i metod terapeutycznych, pozwolił uzyskać 60-80% całkowitych wyleczeń.

Autor:

Filip Dąbrowski, Marcin Sieczkowski
Oddział Północny Openmedica

, 2008-05-01

Mięsak poprzecznie prążkowany (rhabdomyosarcoma) w populacji dziecięcej

Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy dotyczący epidemiologii, diagnostyki i leczenia mięsaka poprzecznie prążkowanego (rhabdomyosarcoma) w populacji dziecięcej.

Autor:

Marcin Sieczkowski, Filip Dąbrowski
Oddział Północny Openmedica

, 2008-05-01

Nerczak płodowy (guz Wilmsa) – guz lity wieku dziecięcego

Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii, diagnostyki i leczenia nerczaka płodowego – guza Wilmsa

Autor: Marcin Sieczkowski, Filip Dąbrowski
Oddział Północny Openmedica , 2008-04-30

Leczenie

Nowoczesne metody obrazowania nowotworów centralnego systemu nerwowego u dzieci

Artykuł przedstawia metody obrazowania funkcjonalnego uzupełniające standardowe badanie MRI w diagnostyce guzów centralnego systemu nerwowego u pacjentów pediatrycznych.
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Diagnostyka obrazowa guzów w jamie brzusznej u dzieci

Artykuł opisuje podstawowe postępowanie w zakresie diagnostyki obrazowej patologicznej masy w obrębie jamy brzusznej u dziecka
Autor: lek. Joanna Godlewska , 2009-11-01

Chłoniak Hodgkina - nowotwór wieku dojrzewania

Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Ostre białaczki u dzieci

Białaczka jest to złośliwy nowotwór komórek hematopoetycznych powstający w następstwie układowego, rozsianego i autonomicznego rozrostu jednego klonu leukocytów oraz wysiewu ze szpiku do krwi nowotworowo zmienionych, niedojrzałych komórek blastycznych.
Autor: Lekarz Aleksandra Katarzyńska , 2009-02-02

Rak jasnokomórkowy nerki - postępowanie i rokowanie

Artykuł omawia objawy, skrining oraz leczenie i prognozę u chorego z rakiem nerki. Zwraca uwagę, że każdy najmniejszy objaw sugerujący niepokój onkologiczny powinien zostać szybko wyjaśniony badaniem USG. W artykule nie uwzględniono diagnostyki zespołu von Hippel-Lindaua. Symptoms, screening question, treatment and prognostication for patient suffering from renal cell cancer are discussed in this paper. It is pointed out that every little symptom suggesting cancer origin should be verified by US.
Autor: lek. Marcin Śniadecki – Oddział Północny Openmedica , 2009-01-03

Osteosarcoma u dzieci i młodzieży

Mięsak kościopochodny jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego, wywodzącym się pierwotnie z kości. Częstość rozpoznań wynosi 1-3 na milion dzieci. Postęp w medycynie, dotyczący między innymi diagnostyki i metod terapeutycznych, pozwolił uzyskać 60-80% całkowitych wyleczeń.

Autor:

Filip Dąbrowski, Marcin Sieczkowski
Oddział Północny Openmedica

, 2008-05-01

Mięsak poprzecznie prążkowany (rhabdomyosarcoma) w populacji dziecięcej

Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy dotyczący epidemiologii, diagnostyki i leczenia mięsaka poprzecznie prążkowanego (rhabdomyosarcoma) w populacji dziecięcej.

Autor:

Marcin Sieczkowski, Filip Dąbrowski
Oddział Północny Openmedica

, 2008-05-01

Nerczak płodowy (guz Wilmsa) – guz lity wieku dziecięcego

Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii, diagnostyki i leczenia nerczaka płodowego – guza Wilmsa

Autor: Marcin Sieczkowski, Filip Dąbrowski
Oddział Północny Openmedica , 2008-04-30
Słowa kluczowe:
guz hamartoma hemiangioendothelioma hepatoblastoma neuroblastoma płód potworniaki wielowodzie
 
Poleć nas, wyślij link z zaproszeniem na email:

Nawigator

Onkolog:Nowotwory u dzieciRak piersiNowotwory płucaNowotwory głowy i szyiRak tarczycyNowotwory przewodu pokarmowegoNowotwory układu moczowo-płciowegoNowotwory narządu rodnegoNowotwory układu krwiotwórczegoNowotwory OUNNowotwory skóryMięsaki tkanek miękkichLeczenie bólu nowotworowegoGenetyka nowotworówBadania przesiewoweDiagnostyka onkologiczna
Chirurg:Chirurgia dziecięcaChirurgia klatki piersiowejChirurgia szczękowo-twarzowaKardiochirurgiaMedycyna sportowaNeurochirurgiaTransplantologia klinicznaChirurgia naczyniowaChirurgia onkologicznaChirurgia plastycznaChirurgia w innych specjalizacjachChirurgia ogólna
Ginekolog:CiążaCykl miesiączkowyUrologia ginekologicznaEndokrynologia ginekologicznaNiepłodnośćGinekologia dziecięca i dziewczęcaOnkologia ginekologicznaCzęste chorobySeksuologiaGinekologia operacyjnaAntykoncepcjaDiagnostyka ginekologiczna
Kardiolog:Diagnostyka kardiologicznaNagłe zatrzymanie krążeniaChoroba niedokrwienna sercaZaburzenia rytmuWady sercaNiewydolność sercaNadciśnienie tętnicze
Radiolog:Obrazowanie głównych układówRadiologia zabiegowaRadiologia pediatrycznaIzotopy promieniotwórczeŚrodki cieniująceRadiobiologia
Genetyk:Choroby metaboliczneChoroby wieloczynnikoweCytogenetykaDysmorfologiaGenetyka klinicznaGenetyka medycznaGenetyka molekularnaNeurogenetykaOnkogenetyka
Inne:PublicystykaPrawo i medycynaFarmakoekonomikaLifestyleObalamy mityFarmakologia
Lekarz zakaźnik:Zakażenia wrodzone u dzieciWirusowe zapalenia wątrobyHIV/AIDSChoroby przewodu pokarmowegoChoroby układu oddechowegoChoroby odzwierzęcePosocznica
 

© 2000-2016 Activeweb Medical Solutions.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Strony naszych Partnerów otworzą się w nowym oknie. Informacje płatne Premium. Informacje sponsorowane.
honcode kardiologia