W badaniu CheckMate 025, będącym badaniem 3 fazy, dotyczącym leczonych uprzednio pacjentów z zaawansowanym rakiem nerki, wszyscy, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy z nivolumabem mieli ogólną poprawę przeżycia w porównaniu z tymi, którzy zostali przypisani do grupy ewerolimusu. Czy tak obiecujące wyniki obserwowano także w zakresie jakości życia? Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma The Lancet Oncology było porównanie jakości życia (HRQoL) pomiędzy grupami leczonymi w tym badaniu. Protokół umożliwiał przejście pacjentów z grupy ewerolimusu do grupy nivolumabu. Jakość życia była badana przy pomocy skal: the Functional Assessment of Cancer Therapy-Kidney Symptom Index-Disease Related Symptoms oraz European Quality of Life – 5 Dimensions. Dane o jak...